Оновлено рейтинги ПАТ «Кредобанк»

19.05.2014 17:48

19 травня 2014 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862).

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Кредобанк» за національною шкалою оновлено на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Кредобанк» оновлено за національною шкалою на рівні uaK1. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами в короткостроковому періоді.
  • Рейтинг депозитів ПАТ «Кредобанк» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт- Рейтинг».

Приймаючи рішення про оновлення рейтингів ПАТ «Кредобанк» Агентство керувалося результатами аналізу підсумків роботи Банку за 2013 рік та перший квартал 2014 року:

1. З початку 2014 року Банк продемонстрував позитивну динаміку основних балансових показників. Так, активи Банку збільшились на 11,17% до 4,725 млрд грн., власний капітал — на 10,99% до 0,518 млрд грн., а зобов’язання — на 11,19% до 4,208 млрд грн. При цьому структура ресурсної бази Банку майже не змінилась. Кошти фізичних осіб зменшились на 3,32%, натомість кошти юридичних осіб збільшились на 9,33%.

Також Агентство позитивно оцінює збільшення такої статті балансу Банку як кредити та заборгованість клієнтів за перший квартал 2014 року на 11,41% до 2,645 млрд грн. Зростання кредитної активності Банку у майбутньому може зумовити збільшення процентних доходів ПАТ «Кредобанк», що може призвести до зростання доходності операцій Банку.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01/04/2014

01/01/2014

Темп приросту, %

Тис. грн

%

Тис. грн

%

Кошти банків

838842

17.75

558375

13.14

50.23

Кошти юридичних осіб

1012943

21.44

926538

21.80

9.33

Кошти фізичних осіб

1794101

37.97

1855739

43.66

-3.32

Зобов’язання, всього:

4207502

89.04

3784022

89.02

11.19

Статутний капітал банку

1918969

40.61

1918969

45.14

0.00

Власний капітал, всього:

517,942

10.96

466665

10.98

10.99

Грошові кошти та їх еквіваленти

325344

6.88

346469

8.15

-6.10

Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ

18935

0.40

36826

0.87

-48.58

Кошти в інших банках

3139

0.07

6540

0.15

-52.00

Кредити та заборгованість клієнтів

2645429

55.98

2374468

55.86

11.41

Цінні папери в портфелі банку на продаж

383411

8.11

735462

17.30

-47.87

Цінні папери в портфелі банку до погашення

666077

14.10

102550

2.41

549.51

Основні засоби та нематеріальні активи

540273

11.43

544416

12.81

-0.76

Інші фінансові активи

26844

0.57

13364

0.31

100.87

Активи, всього:

4725445

100.00

4250688

100.00

11.17

2. ПАТ «Кредобанк» протягом 2013 року і першого кварталу 2014 року дотримувався нормативів, встановлених НБУ. Так, станом на 01.04.2014 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку дорівнював 11,97%, що було на 1,97 п.п. більше граничного значення, встановленого НБУ. На ту ж саму дату норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Банку складав 9,63%, що на 0,63 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ. У другий квартал 2014 року Банк увійшов з невеликим запасом достатності капіталу за нормативами Н2 і Н3.

Агентство не надає великого значення зниженню Н2 та Н3 Банку у першому кварталі, оскільки Банк має надійний рівень зовнішньої підтримки з боку свого основного акціонера. Агентство нагадує, що 5 лютого ПАТ «Кредобанк» отримав черговий транш інвестиційної підтримки в сумі, еквівалентній 50 мільйонів гривень, від стратегічного акціонера — найбільшого банку Польщі з державним капіталом — PKO Bank Polski S.A. Також Агентство нагадує, що у грудні 2013 року PKO Bank Polski S.A. надав ПАТ «Кредобанк» фінансову підтримку в сумі, еквівалентній 170 мільйонів гривень.

3. За перший квартал 2014 року нормативи миттєвої, короткострокової та поточної ліквідності, також як і по банківській системі в цілому, знижувались. Так, Н4 з початку року знизився на 6,85 п.п., Н5 — на 15,64 п.п., Н6 — тільки на 0,04 п.п. Втім станом на 01.04.2014 всі названі нормативи виконувались Банком з помітним запасом до граничних значень, встановлених НБУ.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01/04/2014

01/01/2014

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

120 млн

-

478,636

-

779,186

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

10%

14.80%

11.97%

18.26%

19.78%

Норматив співвідношення регулятивного

капіталу до сукупних активів (Н3)

9%

12.84%

9.63%

13.98%

16.58%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

20%

48.81%

27.21%

56.99%

34.06%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

40%

79.63%

72.63%

80.86%

88.27%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

60%

83.23%

67.78%

89.11%

67.82%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

25%

23.58%

21.97%

22.33%

13.17%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

800%

259.44%

66.36%

172.05%

26.18%

4. Перший квартал 2014 року ПАТ «Кредобанк» завершив з прибутком у розмірі 51,468 млн грн., проти збитку у першому кварталі 2013 року у розмірі 36,635 млн грн. Агентство дає позитивну оцінку зростанню доходів ПАТ «Кредобанк» у першому кварталі 2014 року у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. Так, Банк досяг приросту процентного доходу у першому кварталі 2014 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13,39%. За той же період чистий процентний дохід Банку зріс на 101,08%, а результат від операцій із іноземною валютою — більше ніж у 6 разів.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За I квартал 2014 року

За I квартал 2013 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

115997

102302

13695

13.39

Чистий процентний дохід

56045

27872

28173

101.08

Комісійні доходи

34799

34191

608

1.78

Результат від операцій з іноземною валютою

12298

1910

10388

543.87

Процентні витрати

59952

74430

-14478

-19.45

Комісійні витрати

3415

2514

901

35.84

Адміністративні та інші операційні витрати

156409

83048

73361

88.34

Прибуток /(збиток)

51468

-36635

-

-

Таким чином, у першому кварталі 2014 року ПАТ «Кредобанк» демонстрував значне зростання обсягів прибутку та ключових статей доходів. Одночасно ПАТ «Кредобанк» торкнулись тенденції зниження нормативів достатності капіталу та ліквідності. Проте всі нормативи виконувались Банком із запасом, а тенденція щодо їх зниження цілком відповідала загальному тренду по банківській системі України. На думку Агентства, зниження нормативів достатності капіталу та ліквідності ПАТ «Кредобанк» є контрольованим з боку PKO Bank Polski S.A.

PKO Bank Polski S.A. є найбільшим банком Польщі, однією з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи та лідером польського банківського сектору, що посідає провідні позиції на ринку кредитів і депозитів. Чистий прибуток Банку за підсумками 2013 року перевищив 3,233 млрд. злотих, а його активи на початок 2014 року перевищили 196 млрд. злотих. Акціонером Банку є Республіка Польща в особі Державного казначейства.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украйна)